Behöver du hjälp?
Ring oss på
08-557 680 90

Miljöpolicy

Vectur AB arbetar för att skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, anställda, allmänhet och myndigheter. Vi integrerar miljöfrågorna i verksamheten genom att systematiskt arbeta med att undersöka miljön, göra riskbedömningar, åtgärda eventuella brister och kontrollera åtgärderna.

Vectur AB följer gällande miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av. Vi är ständigt uppdaterade genom Lagvakten.

Vectur AB åtar sig att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning, hitta nya mer miljövänliga produkter hos våra leverantörer. Vi strävar också efter att använda så lite skadliga ämnen som möjligt, och väljer miljömärkta alternativ vid inköp där så är möjligt.

Vectur AB skall öka kunskapen och medvetenheten hos våra anställda genom att utbilda, informera och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.

Vectur AB återvinner och avfallssorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.

Miljöbedömning ska om möjligt göras i förväg vid inköp av nya produkter och då bör försiktighetsprincipen tillämpas. Detta kan göras genom att sträva efter att vid tillverkning minska användningen av naturresurser, minska avfallet och återvinna produkter som material eller energi.

Vid utveckling av produkter ska hänsyn tas till att minska miljöpåverkan i dess livscykel.

Vid beställning av transporter ska företag som klimatkompenserar/investerar i verksamheten prioriteras.

Våra miljömål ska uppnås genom att utveckla rutiner för kontinuerlig mätning av resultat.

Alla anställda, kunder, myndigheter och leverantörer har tillgång till information via Vecturs hemsida.

Version 8.20221101